+30 2541 084084 Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Στις γεωλογικές μελέτες γίνεται η αναγνώριση, ανάλυση και σχεδιασμός της μορφολογίας και της ποιότητας του γεωλογικού υποβάθρου θεμελίωσης για τη μελλοντική συμπεριφορά του κάτω από επιβαλλόμενη φόρτιση (πιθανότητα εδαφικής διάρρηξης, αστάθειας πρανών, μεγάλων μόνιμων παραμορφώσεων)

Οι διασκοπήσεις και χαρτογραφήσεις είναι η μελέτες στις οποίες μελετάται και υπολογίζεται η αλλαγή των μαγνητικών ή ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υπεδάφους λόγω της παρουσίας συγκεκριμένων στόχων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια γίνεται η χαρτογράφηση του υπεδάφους του χώρου για την καλύτερη αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

Παράγοντες γεωλογικώς μελετών, διασκοπήσεων και χαρτογραφήσεων

Βασικά στοιχεία στις μελέτες και χαρτογραφήσεις που λαμβάνονται υπόψη:

 • Μελέτη του υπάρχοντα ή του υπό μελέτη χώρου
 • Μέγεθος έκτασης
 • Ανακατανομή του επιφανειακού στρώματος του εδάφους
 • Ποιότητα και αντίσταση εδάφους
 • Αναζήτηση γεωθερμικών πεδίων
 • Υδρολογικές - υδρογεωλογικές συνθήκες

 

Στοιχεία γεωλογικώς μελετών, διασκοπήσεων και χαρτογραφήσεων

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μελέτες και χαρτογραφήσεις είναι τα εξής:

 • Μελέτη μικρού βάθους χαρτογράφηση του υπεδάφους
 • Οριοθέτηση και σχεδίαση των γεωφυσικών καννάβων
 • Η τελική έκθεση (έγχρωμοι χάρτες, συνδυασμός τοπογραφικών, γεωλογικοί χάρτες κ.λπ.)
 • Μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας περιοχής
 • Μελέτες εντοπισμού και καταλληλόλητας υλικών (χρήση ως αδρανή, δομικοί λίθοι κ.λπ.)
 • Κατάταξη του εδάφους θεμελίωσης σε μια από τις κατηγορίες εδάφους που ορίζει ο ΕΑΚ 2000
 • Γεωφυσικές και γεωσεισμικές μελέτες

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη σχεδίαση μελέτης με στόχο τη διερεύνηση καταλληλόλητας χώρων και εδαφών στο υπόβαθρο θεμελίωσης για την κατασκευή έργων.