+30 2541 084084 Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ
Δεκέμβριος 13 2018

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ

 Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 Σκοπός      Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται - κατά προτεραιότητα -στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.
 Δικαιούχοι      Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούσαν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 Προυπολογισμός      από 20.000€ έως 200.000€.
 Επιλέξιμες δαπάνες  - Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 - Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 - Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 - Δαπάνες για μεταφορικά μέσα
 - Δαπάνες για ψηφιακή προβολή
 - Δαπάνες για μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 Προθεσμία   20/2/2019 έως εξαντλήσεως του Προυπολογισμού
 Διάρκεια έργου   μέχρι 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης

    

 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση
 Σκοπός      Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση επιχειρήσεων του τομέα του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών.
 Δικαιούχοι      Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία) υπό προυποθέσεις
 Προυπολογισμός      από 10.000€ έως 150.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  

 - Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ

 - Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

 - Πιστοποίηση

 - Τεχνικές μελέτες

 - Κατάρτιση προσωπικού

 - Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 - Ψηφιακή προβολη

 - Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού

 Προθεσμία  από 27 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 9 Μαίου 2019
 Διάρκεια έργου   Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών από την απόφαση ένταξης

    

 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
 Σκοπός     Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.
 Δικαιούχοι     

 Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 -έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 -διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.

 Προυπολογισμός     από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 Επιλέξιμες δαπάνες  Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 Προθεσμία  έως 4/12/2019
 Διάρκεια έργου  Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

    

 Επιχειρούμε έξω
 Σκοπός     Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.
 Δικαιούχοι     Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (υπό προυποθέσεις).
 Προυπολογισμός     έως 100.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  - Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής επικράτειας (κόστος συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης ,ενοίκιο περιπτέρου)
 - Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίσησης έργου
 Προθεσμία   έως 18/7/2019
 Διάρκεια έργου  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

    

  Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια
 Σκοπός     Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη τεχνικής ,επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας και νέων προιόντων.
 Δικαιούχοι     Επιχειρήσεις σε συνεργασία ή συμπραξη με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς φορείς
 Προυπολογισμός      έως 600.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  -Δαπάνες προσωπικού
 -Δαπάνες για όργανα,εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
 -Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους -πρόσθετα γενικά έξοδα           
 -Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων
 Προθεσμία   Μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού
 Διάρκεια έργου   Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο τριάντα (42) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14/3/2019