+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net
Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ II
Μάρτιος 06 2020

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ II

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Μηδενικό επιτόκιο για το 40% χρηματοδότησης για επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών & τουρισμού. Διαβάστε το άρθρο του οικονομολόγου της ΙΩΝΙΚΗΣ,  Βασίλη Μανιού.

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ II

Σε πολλές περιπτώσεις σήμερα οι όροι χρηματοδότησης-δανειοδότησης μιας επένδυσης είναι αποτρεπτικός παράγοντας λόγω και των πρόσφατων συνεπειών της κρίσης στο τραπεζικό σύστημα. Με συνέπεια να αυξάνεται σημαντικά το κόστος μίας επένδυσης. Ωστόσο, υπάρχει λύση, και θα σας την παρουσιάσουμε παρακάτω.

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αποτελεί ένα πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίo παρέχεται από όλες τις συστημικές τράπεζες της χώρας, καθώς επίσης και από συνεταιριστικές τράπεζες (Παγκρήτια, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και Δράμας).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του κεφαλαίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Έτσι, το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 60%. Αυτό αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της δράσης καθώς εξασφαλίζει ευνοϊκή τιμολόγηση για τη χρηματοδότηση τόσο κεφαλαίου κίνησης όσο και επενδυτικών δανείων.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι όταν πρόκειται για χρηματοδότηση επενδύσεων μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες κρατικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις ΕΣΠΑ, κ.λ.π. Αυτό διευκολύνει ακόμη περισσότερο την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων από επιχειρήσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Chart που δείχνει την άνοδο που θα μπορούσε να έχει μία επιχείριση με το ΤΕΠΙΧ II

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να γίνει ο σχετικός έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων. Για να συνδυάσετε τη χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ με άλλες μορφές χρηματοδότησης (από την ΕΕ ή από το ελληνικό κράτος), πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο χρηματοδότησης που μπορεί να δώσει ώθηση σε νέες επενδύσεις από επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν τη δράση τους, να εισέλθουν σε νέες αγορές και γενικότερα να αναπτυχθούν.

Επισημαίνουμε ότι δικαιούχοι μπορεί να είναι τόσο υφιστάμενες, όσο και νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παρουσιάζουμε παρακάτω εν συντομία τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος.

Σκοπός

Η δράση  «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II»  έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Κεφαλαίων Κίνησης ή/και Επενδυτικών Δανείων με προνομιακούς όρους τιμολόγησης καθώς το 40% του δανείου που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι άτοκο.

Πλεονεκτήματα

Με την παρούσα δράση εξασφαλίζεται χρηματοδότηση με μηδενικό επιτόκιο για το 40% της χρηματοδότησης και ευνοϊκό επιτόκιο για το υπόλοιπο 60%.

Με το ΤΕΠΙΧ II οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενώσουν... το puzzle της χρηματοδότησης

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Το προϊόν είναι ιδανικό για επιχειρήσεις:

- Μεταποίησης

- Εμπορίου

- Υπηρεσιών

- Τουρισμού

Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) καιοι οποίες πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

- Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες

- Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

- Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

- Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων ή/και συγχρηματοδοτούμενων δανείων.

- Επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.

- Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην των εξαιρέσεων που θέτει ο κανόνας de minimis .

Μη επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

- Στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000).

- Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

- Στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (υπό προϋποθέσεις).

- Στον τομέα του άνθρακα.

- Στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

- Οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014.

Εικονίδια χρηματοδότησης

Χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης

Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να έχει δύο μορφές:

1) Επιχειρηματικά Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €25.000 έως €1.500.000 και αφορά επιχειρήσεις που:

- Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο.

- Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο.

Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

2. Κεφάλαιο Κίνησης, ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης. Το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €500.000 και αφορά την κάλυψη:

- Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης κ.ά.).

- Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, μισθολογικό κόστος κ.λπ.).

Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 2 έως 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Τρόπος εξυπηρέτησης

- Με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

- Με 3μηνες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Διαθεσιμότητα Προγράμματος

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 31/10/2023, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμαΤΕΠΙΧ ΙΙ; Επικοινωνήστε μαζί μου στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται παρακάτω. Θα χαρώ να απαντήσω σε κάθε σας ερώτηση.

Βασίλης Μανιός
Βασίλης Μανιός

Οικονομολόγος  

 Τηλ: +30 2541 20 00 32 | Φαξ: +30 2541 20 00 29 |finance@ioniki.net