+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
Νοέμβριος 09 2022

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 Σκοπός   

Η κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό επιχειρήσεων οι οποίες έχουν μικρό τεχνολογικό εκσυγχρονισμό

 Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 Ποσοστό
 επιδότησης 

Θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προγράμματος

 Προϋπολογισμός   

18.000€ έως 30.000€

 Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες :

 1. Εξοπλισμός (Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κλπ)
 2. Λογισμικό (Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ)
 3. Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης)

 Προθεσμία

Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης

 Διάρκεια έργου

Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης

 

Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 Σκοπός   

Διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας της επιχείρησης με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα της

 Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 Ποσοστό
 επιδότησης

Θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του προγράμματος

 Προϋπολογισμός   

50.000€ έως 650.000€

 Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες :

 1. Εξοπλισμός(Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κλπ.)
 2. Λογισμικό (Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.)
 3. Παροχή Υπηρεσιών (Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)

 Προθεσμία

Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης

 Διάρκεια έργου

Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης

 

Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

 Σκοπός   

Η υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 Προϋπολογισμός   

200.001€ έως 1.200.000€

 Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες :

 1. Εξοπλισμός (Ψηφιακά ελεγχόμενος Η/Μ εξοπλισμός, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα: διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομων μηχανών, ρομποτικών συστημάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.α.)
 2. Λογισμικό (Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.)
 3. Παροχή Υπηρεσιών (Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.)

 Προθεσμία

 Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης

 Διάρκεια έργου

 Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης.

 

Έξυπνη Μεταποίηση

 Σκοπός   

Η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

 Δικαιούχοι

Σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις νομικού προσώπου των οποίων το μέγεθος τους ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Πολύ μικρή, Μικρή ή Μεσαία επιχείρηση

 Προϋπολογισμός   

250.000€ - 6.000.000€

 Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Μηχανολογικός εξοπλισμός
 2. Δαπάνες για κτήρια
 3. Ειδικές εγκαταστάσεις κτηριακών
 4. Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού
 5. Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
 6. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0.
 7. Training Προσαρμογής Εργατικού Δυναμικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο

 Προθεσμία

23/11/2022 – 23/01/2023

 Διάρκεια έργου

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης είναι 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών ( αίτηση τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης.

 

Ερευνώ Καινοτομώ

 Σκοπός   

Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.

Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).

Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

 Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»

Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

 Προϋπολογισμός   

250.000€ - 6.000.000€

 Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες θα είναι αυτές που εξυπηρετούν τα παρακάτω:

1.βιομηχανική έρευνα

2.πειραματική ανάπτυξη

3.μελέτες σκοπιμότητας

 Προθεσμία

 Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης

 Διάρκεια έργου

 Θα καθοριστεί στην προκήρυξη της δράσης.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 09/11/2022