+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Είναι η μελέτη, η εκτίμηση και ο υπολογισμός των στοιχείων υπεδάφους (όπως τάση, εκτίμηση καθίζησης κ.λπ.) πριν τις εκσκαφές του χώρου για τη θεμελίωση του κτιρίου.

Παράγοντες Εδαφοτεχνικής μελέτης για τη θεμελίωση κτιρίων

Βασικά στοιχεία της μελέτης που λαμβάνονται υπόψη:

 • Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας του εδάφους
 • Έκταση της απαιτούμενης εδαφοτεχνικής έρευνας
 • Σεισμικότητα περιοχής
 • Είδος και σπουδαιότητα κτιρίου (αγροτικά υπόστεγα, σχολεία, βιομηχανικά κτίρια κ.λπ.)
 • Εκτίμηση κατηγορίας εδάφους
 • Κτιριακή επιφάνεια θεμελίωσης
 • Συμπεριφορά υλικών στο έδαφος

 

Στοιχεία Εδαφοτεχνικής μελέτης για τη θεμελίωση κτιρίων

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μελέτες είναι τα εξής:

 • Εδαφοτεχνική Μελέτη
 • Κατόψεις θεμελίωσης
 • Μελέτη υλικών θεμελίωσης
 • Μελέτη εδαφοτεχνικής καταλληλόλητας περιοχής
 • Κατάταξη του εδάφους θεμελίωσης σε μια από τις κατηγορίες εδάφους που ορίζει ο ΕΑΚ 2000,
 • Γεωσεισμικές μελέτες

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη την εκπόνηση μελέτης των στοιχείων του υπεδάφους, με αποτέλεσμα να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του έργου με τις κατάλληλες προδιαγραφές.