+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές β’ κύκλος
Νοέμβριος 09 2017

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές β’ κύκλος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας, τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και έχουν δύο (2) ή περισσότερες συμπληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,
Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 40% του προϋπολογισμού),

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 90% του προϋπολογισμού) 

3. Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€

4. Άϋλες Δαπάνες (έως 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€

5. Προβολή και Προώθηση μέχρι 15.000€

6. Λογισμικά κα υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000€

7. Μελέτες – Έρευνες Αγοράς μέχρι 5.000€

8. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)  με την έως 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Ποσοστό επιχορήγησης

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000€ έως 200.000€ με την προϋπόθεση ο συνολικός προϋπολογισμός να μην υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2015. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (50%).

Διάρκεια υλοποίησης

Ως διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται τα δύο έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Β κύκλο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο 2017.