+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης
Φεβρουάριος 02 2017

Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση).

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Επενδυτικοί άξονες και επιλέξιμες Δράσεις

Η Δράση αφορά στους τρεις παρακάτω επενδυτικούς άξονες:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας
2. Ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην παρεχόμενη υπηρεσία.
3. Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.
4. Ενίσχυση εφοδιαστικής αλυσίδας.

1) Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:

 • Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης.
 • Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452 – Σύστημα διαχείρισης ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.


2) Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο των ΤΠΕ θα περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites) .
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων ( e- shop).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals).
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών  από κινητές συσκευές (mobile apps)
 • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
 • Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α.)
 • Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.
 • Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs)  για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.
 • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
 • Ολοκλήρωση νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.)


3) Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας  θα περιλαμβάνουν:

 • Διαμόρφωση δικτυού διανομής: αριθμό, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
 • Στρατηγική Διανομή: δίνει απαντήσεις σε θέματα που αφορούν : 1) τον έλεγχο λειτουργιών 2) τα συστήματα διανομής  3) Τα μέσα μεταφοράς π.χ. φορτηγό, σιδηρόδρομος κ.λπ. 4) τη στρατηγική αναπλήρωση και 5) τον έλεγχο των μεταφορών.
 • Πληροφορίες: η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμές πληροφορίες.
 • Διαχείριση θεμάτων: Ποσότητες και τόπος αποθεμάτων, καθώς και  α’ ύλες.
 • Ροή μετρητών (Cash flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 111.100.000€ (50.000.000€ δημόσια δαπάνη). Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 18/24 μήνες.

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων

Αναμένεται η προκήρυξη.