+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης και Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020
Απρίλιος 13 2019

Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης και Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός
Στόχος της δράσης «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €52 εκ.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση, που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
1.     Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (19/2/2019) και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

2.    Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.
 
3.    Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

 Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία δαπάνης Όρια Δαπάνης
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  
Μηχανήματα – Εξοπλισμός  
Μηχανήματα - Εξοπλισμός  
Μεταφορικά μέσα
• επαγγελματικής χρήσης
 • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
Έως 15.000 ευρώ (συνολική επιλέξιμη δαπάνη)
οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.
ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογισμικό  
στοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
E-shop Έως 4.000 ευρώ
Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό

 

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

 Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 100.000€ έως 600.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Προθεσμία και διάρκεια έργου
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 12/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 14/06/2019. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης