+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ
Δεκέμβριος 13 2018

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ

 Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 Σκοπός      Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται - κατά προτεραιότητα -στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.
 Δικαιούχοι      Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούσαν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 Προυπολογισμός      από 20.000€ έως 200.000€.
 Επιλέξιμες δαπάνες  - Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 - Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 - Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 - Δαπάνες για μεταφορικά μέσα
 - Δαπάνες για ψηφιακή προβολή
 - Δαπάνες για μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
 Προθεσμία   20/2/2019 έως εξαντλήσεως του Προυπολογισμού
 Διάρκεια έργου   μέχρι 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης

    

 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση
 Σκοπός      Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση επιχειρήσεων του τομέα του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών.
 Δικαιούχοι      Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία) υπό προυποθέσεις
 Προυπολογισμός      από 10.000€ έως 150.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  

 - Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑμΕΑ

 - Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

 - Πιστοποίηση

 - Τεχνικές μελέτες

 - Κατάρτιση προσωπικού

 - Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 - Ψηφιακή προβολη

 - Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθμού

 Προθεσμία  από 27 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 9 Μαίου 2019
 Διάρκεια έργου   Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 24 μηνών από την απόφαση ένταξης

    

 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
 Σκοπός     Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.
 Δικαιούχοι     

 Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 -έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

 -διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.

 Προυπολογισμός     από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
 Επιλέξιμες δαπάνες  Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 Προθεσμία  έως 4/12/2019
 Διάρκεια έργου  Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

    

 Επιχειρούμε έξω
 Σκοπός     Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.
 Δικαιούχοι     Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (υπό προυποθέσεις).
 Προυπολογισμός     έως 100.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  - Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής επικράτειας (κόστος συμμετοχής, έξοδα μετακίνησης ,ενοίκιο περιπτέρου)
 - Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίσησης έργου
 Προθεσμία   έως 18/7/2019
 Διάρκεια έργου  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

    

  Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια
 Σκοπός     Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη τεχνικής ,επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας και νέων προιόντων.
 Δικαιούχοι     Επιχειρήσεις σε συνεργασία ή συμπραξη με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς φορείς
 Προυπολογισμός      έως 600.000€
 Επιλέξιμες δαπάνες  -Δαπάνες προσωπικού
 -Δαπάνες για όργανα,εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
 -Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους -πρόσθετα γενικά έξοδα           
 -Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων
 Προθεσμία   Μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού
 Διάρκεια έργου   Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο τριάντα (42) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

 

 Ενίσχυση ΜΜΕ Εμπορίου και Παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020
 Σκοπός    Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ'επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά
 Δικαιούχοι     Μικρές  πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις  που απασχολούσαν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με τη πρόσκληση μέχρι 22/2/2019 και έχουν 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  Ποσοστό επιδότησης 50%
 Προυπολογισμός   Aπό 30.000€ έως 100.000€.
 Επιλέξιμες  δαπάνες

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων

- Δαπάνες για αγορά λογισμικών

-Δαπάνες για αναβάθμιση ιστοσελίδας

-Δαπάνες για e-shop

-Δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού

-Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων

- Δαπάνες για πιστοποίηση προιόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

 

 Προθεσμία   Από 13/3/2019- 14/6/2019
 Διάρκεια έργου   μέχρι 18 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης

 

Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης και Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020
 Σκοπός    Στόχος του προγράμματος είναι η ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεαποίησης και τουρισμού.
 Δικαιούχοι    Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες ή υπό ίδρυση, που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.
Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
-  Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (19/2/2019) και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ,πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
- Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.
- Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Ποσοστό επιδότησης 45%
 Προυπολογισμός   Aπό 100.000€ έως 600.000€.
 Επιλέξιμες δαπάνες

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

- Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων

- Δαπάνες για αγορά λογισμικών

-Δαπάνες για αναβάθμιση ιστοσελίδας

-Δαπάνες για e-shop

-Δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού

-Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων

- Δαπάνες για πιστοποίηση προιόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών

 Προθεσμία   Από 13/3/2019- 14/6/2019
 Διάρκεια έργου   Mέχρι 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης

 

LEADER 2014-2020 Κεντρικού & Νότιου Εβρου
 Σκοπός    Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας
 Δικαιούχοι     Πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τη πρόσκληση του οδηγού χωρίζονται σε υποδράσεις.
  Ποσοστό επιδότησης

Από 50% έως 75% ανάλογα με την υπόδραση που ανήκει ο φορέας.

 Προυπολογισμός  Μέχρι 600.000€
 Επιλέξιμες  δαπάνες

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων

-Δαπάνες για πιστοποίηση προιόντων, υπηρεισιών και διαδικασιών

-Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων

-Δαπάνες προβολής

-Αμοιβές προσωπικού

-Δαπάνες απόκτησης λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 Προθεσμία Από 7/3/2019-03/6/2019
 Διάρκεια έργου

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

 

LEADER 2014-2020 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 Σκοπός    Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής 
 Δικαιούχοι    Δικαιούχοι για όλες τις Υποδράσεις είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 Προυπολογισμός   

Από 50% έως 75% ανάλογα με την υπόδραση που ανήκει ο φορέας.

 Επιλέξιμες δαπάνες

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων

-Δαπάνες για πιστοποίηση προιόντων, υπηρεισιών και διαδικασιών

-Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων

-Δαπάνες προβολής

-Αμοιβές προσωπικού

-Δαπάνες απόκτησης λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 Προθεσμία

Από 07/3/2019- 20/5/2019

 Διάρκεια έργου

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

 

  Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
 Σκοπός   

Στόχοι της δράσης είναι η ενίσχυση (α) της Έρευνας και της Δικτύωσης των Επιχειρήσεων, (β) των Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και (γ) της Αξιοποίησης των Ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 Δικαιούχοι

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

 Προυπολογισμός   

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 €.

 Επιλέξιμες δαπάνες  1. Δαπάνες προσωπικού
 2. Δαπάνες παγίων
 3. Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους
 4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 5. Δαπάνες καινοτομίας
 6. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
 Προθεσμία

Aπό 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

 Διάρκεια έργου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

 

LEADER 2014-2020 Ν. Καβάλας

 Σκοπός   

Βασικός στόχος του Υπομέτρου του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Καβάλας

 Δικαιούχοι

Πολύ Μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τη πρόσκληση του οδηγού χωρίζονται σε υποδράσεις

Ποσοστό Επιδότησης

Από 50% έως 100% ανάλογα με την υποδράση που ανήκει ο φορέας

Προυπολογισμός

Μέχρι 600.000€.

 Επιλέξιμες δαπάνες  

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων

-Δαπάνες για πιστοποίηση προιόντων, υπηρεισιών και διαδικασιών

-Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων

-Δαπάνες προβολής

-Αμοιβές προσωπικού

-Δαπάνες απόκτησης λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 Προθεσμία

Από 10/4/2019- 12/7/2019

 Διάρκεια έργου

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

 

LEADER 2014-2020 Ν. Ροδόπης & Ν. Ξάνθης

 Σκοπός   

Βασικός στόχος του Υπομέτρου του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο των Νομών Ροδόπης & Ξάνθης

 Δικαιούχοι   

Πολύ Μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τη πρόσκληση του οδηγού χωρίζονται σε υποδράσεις

Ποσοστό Επιδότησης

Από 50% έως 100% ανάλογα με την υποδράση που ανήκει ο φορέας

Προυπολογισμός Μέχρι 600.000€.
 Επιλέξιμες δαπάνες

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού

-Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων

-Δαπάνες για πιστοποίηση προιόντων, υπηρεισιών και διαδικασιών

-Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων

-Δαπάνες προβολής

-Αμοιβές προσωπικού

-Δαπάνες απόκτησης λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 Προθεσμία

Από 10/4/2019- 12/7/2019

 Διάρκεια έργου

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.

 

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14/3/2019