+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Ενιαία δράση ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Φεβρουάριος 02 2017

Ενιαία δράση ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. 

Δικαιούχοι

Η δράση αφορά στην παροχή ενίσχυσης για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε:

 • Μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους,
 • Ομάδες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους,
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς

Επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (RIS3) οι οποίοι είναι: Υλικά - Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Ερευνητικοί οργανισμοί

Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο κλπ, ο οποίος ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου.

Επενδυτικοί Άξονες

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις: Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια των προτάσεων τους οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών μέσα από ένα ευρύ φάσμα ενισχυομένων δαπανών που καλύπτει η δράση από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Δαπάνες προσωπικού

2. Δαπάνες παγίων

 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

3. Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους

 • Έρευνα επί συμβάσει
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

 • Δαπάνες ταξιδιών
 • Δαπάνες δημοσιότητας
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

5. Δαπάνες καινοτομίας

 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

 
6. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

 • 200.000 ευρώ εάν πρόκειται για μία επιχείρηση,
 • 350.000 ευρώ εάν πρόκειται για δύο επιχειρήσεις,
 • 450.000 ευρώ ένα πρόκειται για τρείς επιχειρήσεις,
 • 500.000 ευρώ εάν πρόκειται για περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.

  
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:  1.000.000 ευρώ.

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ.

Ενίσχυση Έργων

Το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο έργο κ.λπ.

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ  και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.