+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Νοέμβριος 09 2017

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά την ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης, καθώς και την υποστήριξη υφιστάμενων νέων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τις 07-11-2017 και θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ.
Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι τις 07-11-2017 ισχύουν τα εξής:
α) Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος ή τους κατασκευαστικούς ΚΑΔ.
β) Το ΑΦΜ δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του.
γ) Δεν έχει εκδοθεί ή άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
δ) Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Ξενοδοχεία με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλίνες και κατάταξη σε κατηγορία τριών (3) αστέρων και άνω. Το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών, θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (π.δ. 33/1979).
 • Camping με κατάταξη σε τρία (3) αστέρια και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 3 κατοικίες).
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά) με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλίνες
 • Τουριστικά γραφεία
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κ.λπ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) με ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, Ψυχαγωγικά - Θεματικά Πάρκα κ.α.)
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού. Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά θα αναφέρονται στον πίνακα των Επιλέξιμων Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στον οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (έως 80%)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 80%)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό, σύνολο δαπάνης 12.000€)
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις (μέχρι 15.000€)
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου (μέχρι 40.000 €)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 10.000€)
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000€)
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 4.000€).

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 07-11-2017 ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής με τη χρήση του Escrow Account.

Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ.

Το δε ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας). Η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού δαπάνης ή εξόφλησης).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/05/2018.

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ, κάνετε κλικ εδώ

Για να δείτε τις τουριστικές δραστηριότητες, κάνετε κλικ εδώ