+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Δεκέμβριος 13 2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Σκοπός

Στόχος της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται - κατά προτεραιότητα -στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς::
- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Ενέργεια
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
- Υγεία
- Υλικά - Κατασκευές

Δικαιούχοι

Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούσαν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.
Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης σύμφωνα με το παράρτημα του οδηγού.

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό χρηματοδότησης θα κυμαίνεται από 50%-65% επί του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
Δαπάνες για παρεμβάσεις εξοικονόμηση ενέργειας
Δαπάνες για συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
Δαπάνες για branding συσκευασία
Δαπάνες για ψηφιακή προβολή
Δαπάνες για μεταφορικά μέσα
Δαπάνες μισθολογικού κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Προθεσμία και διάρκεια έργου

Η έναρξη των ηλεκτρονικών υποβολών ορίζεται στις 20 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση.