+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Νέα επενδυτικά προγράμματα Βιομηχανικών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Φεβρουάριος 02 2017

Νέα επενδυτικά προγράμματα Βιομηχανικών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

1. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» προβλέπει τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Εν δυνάμει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση επενδυτικού σχεδίου που εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 (Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης), καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01 - Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες, 20.59.59.02 - Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων).

Επενδυτικός άξονας

Η δράση πρακτικά αφορά στη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30.000.000€ (15.000.000€ δημόσια δαπάνη). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος θα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης,  θα κυμαίνεται από 250.000€ - 2.500.000€ και το ποσοστό επιδότησης θα είναι από 35% έως 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. 

Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 36 μήνες.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένονται οι προσκλήσεις για τις τρεις δράσεις – προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Τα προγράμματα αυτά, για τα οποία συντάσσονται οι τελικοί οδηγοί, προκειμένου να δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον οι σχετικές προσκλήσεις, αφορούν στις εξής δράσεις:

2. Επιχειρώ έξω

Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

Δικαιούχοι

Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή που προτίθενται να αναπτύξουν και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

 • Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ποτοποιία
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή επίπλων
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές και να αφορούν είτε την προώθηση υπαρχόντων προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε την προώθηση νέων προϊόντων της επιχείρησης σε αγορές που ήδη δραστηριοποιείται. 

Προϋπολογισμός

Aνέρχεται στο συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

3. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ»: Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της δράσης «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ» είναι η οικονομική ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων, με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας.
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ΜμΕ, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας, συμβάλλοντας τόσο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών προσπαθειών που αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, όσο και στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης στις νέες ή αναδυόμενες αγορές.
Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ενώ ενθαρρύνει τα υλοποιούμενα έργα των επιχειρήσεων προς επιλεγμένες κατευθύνσεις είτε σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων είτε σε επίπεδο αλυσίδων αξίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Είναι οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Στοχευμένος μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός - Ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του στόχου του εξωστρεφούς επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Τεκμηριωμένες Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών - ψηφιοποίησης διαδικασιών.

3. Ενέργειες/δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών και συσκευασίας/ετικέτας.

4. Ενέργειες/δαπάνες ποιότητας/πιστοποίησης διαχειριστικών και λειτουργικών συστημάτων.

5. Ενέργειες/δαπάνες εξειδικευμένης πιστοποίησης - διαπίστευσης για αγορές στόχους.

6. Ενέργειες/δαπάνες προβολής/προώθησης & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους.

7. Ενέργειες/δαπάνες μίσθωσης εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

8. Ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

9. Εξειδικευμένες μελέτες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

10. Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.

11. Λοιπές Ενέργειες/δαπάνες (εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες)

12. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 100.000.000€ (50.000.000€ δημόσια δαπάνη). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα κυμαίνεται από 20.000€ - 40.000€, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 100% και για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 40.000€ - 250.000€, με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 50%.
Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 24 μήνες.

4. «Σύγχρονη Μεταποίηση»: Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη ικανοτήτων στις νέες αγορές

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της δράσης «Σύγχρονη Μεταποίηση» είναι η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού Μεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας τους την ευκαιρία να επενδύσουν στην εξωστρέφειά τους.
Η δράση αποσκοπεί στο μετασχηματισμό μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση της γνώσης και καινοτομίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Είναι οι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως μεταποιητικές, αλλά και με άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας, με προσωπικό 50-250 άτομα (ΕΜΕ).

Επενδυτικοί άξονες

Η Δράση αφορά στους τρεις παρακάτω επενδυτικούς άξονες:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικό μετασχηματισμό με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό.
 • Ψηφιακή βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Προϋπολογισμός Δράσης, Σχεδίων και Διάρκεια

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 100.000.000€ (40.000.000€ δημόσια δαπάνη). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 250.000€ - 3.000.000€. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται για τις μικρές επιχειρήσεις από 30%-45% και για τις μεσαίες από 20%-35%. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια, το είδος της επενδυτικής δαπάνης, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.
Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 24 μήνες.