+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

LEADER 2014-2020 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ροδόπη & Ξάνθη)
Απρίλιος 23 2019

LEADER 2014-2020 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ροδόπη & Ξάνθη)

LEADER 2014-2020 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ροδόπη & Ξάνθη)

Σκοπός

H πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) .

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 4.250.000,00 €.

Δικαιούχοι

Ανάλογα με την επιλεξιμότητα τους σε κάθε υποδράση δικαιούχοι είναι δυνητικά:

-          ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους,

-          Φορείς δημόσιου τομέα,

-          Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων,

-          Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

-          ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», εφόσον αφορά σε έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κλπ.) που απαιτείται για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Επιλέξιμες υποδράσεις

-          19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

-          19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

-          19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

-          19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

-          19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Τομείς δραστηριότητας

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

-          Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων.

-          Οικοτεχνίες.

-          Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής.

-          Βιοτεχνίες.

-          Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής.

-          Επιχειρήσεις Εμπορίου.

-          Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Προθεσμία

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 10/04/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 08/11/2019.