+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Ο χρόνος απασχόλησής του εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και το βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης. Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλέιας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, συνεργεία και γραφεία επαγγελματικών υπηρεσίών.

Στόχοι Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα:

  • σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης της εργασίας
  • εισαγωγής και προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
  • επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας
  • διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας

 

Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας, πριν την εφαρμογή τους, επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και συμβάλει στην πρόληψη των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:

  • να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας για να παρατηρεί τυχόν παραλείψεις των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να τις αναφέρει στον εργοδότη, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους
  • να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
  • να ερευνά τα αίτια πιθανών εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποφυγή τους
  • να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ενημερώνοντας και καθοδηγώντας τους για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου, που συνεπάγεται η εργασία τους
  • να συμβάλλει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
  • να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, διαθέτουμε τεχνικούς ασφαλείας με εμπειρία, ηθική και υψηλό αίσθημα ευθύνης της σοβαρότητας της ιδιότητας τους, που προτείνουν αξιόπιστες μεθόδους για περιορισμό επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών, συμβάλλοντας στην ασφάλεια στην εργασία.