+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

hideimage

Η Μελέτη των συγκοινωνιακών έργων είναι η σύνταξη μελετών οδοποιίας, μελετών κόμβων, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών κυκλοφοριακών συνδέσεων.

Παράγοντες Μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων

Οι παράγοντες για μια μελέτη που λαμβάνονται υπόψη είναι:

 • Προδιαγραφές Σκοπιμότητας και στόχοι, τους οποίους υπηρετεί το συγκεκριμένο έργο
 • Γεωμορφολογία εδάφους, τοπικές συνθήκες και τυχόν ιδιαιτερότητες, π.χ. αρχαιότητες, κοινωνικοί λόγοι κ.λπ.
 • Κυκλοφοριακή σύγχυση περιοχής
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 

Στοιχεία Μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων

Το περιεχόμενο των μελετών οδοποιίας διέπεται:

 • Από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 • Από εγκεκριμένες προδιαγραφές αναγνωρισμένων φορέων όταν αυτό απαιτείται από το πλαίσιο της εκάστοτε σύμβασης (π.χ. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο)

 

Στην Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων περιλαμβάνονται:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα και Γεωλογική μελέτη της οδού
 • Μελέτη οδών και κόμβων, όπου περιλαμβάνεται και ο αρχικός σχεδιασμός αποχέτευσης οδών και γεφυρών
 • Μελέτη σήμανσης και ασφάλισης
 • Στατικές μελέτες και ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Λοιπές μελέτες (Υδραυλικές , Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές)

 

Στην ΙΩΝΙΚΗ, βασικός δείκτης ανάπτυξης στα συγκοινωνιακά έργα είναι η παραγωγή της απαιτούμενης υποδομής στην οικονομική και τεχνική ανάπτυξη του έργου για την εξασφάλιση της καλύτερης και πιο ποιοτικής λύσης για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της περιοχής.